Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Jurisprudentie

OnderwerpDatum uitspraakUitspraakEssentie uitspraak
Onderhoudsplicht24-12-08Schuur TubbergenDat handhavend optreden mogelijk ernstige financiële gevolgen heeft voor degene, ten laste van wie wordt gehandhaafd, is geen reden voor het oordeel dat dit onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.
 01-02-12Sankt Ludwig Roerdalen 2012Het college is bevoegd op grond van de Monumentenwet (nu art 2.1. Wabo) handhavend op te treden tegen de gebreken die los van de sloop zijn ontstaan waardoor het monument in gevaar wordt gebracht (passief verwaarlozen). Aangezien de maatregelen alleen bedoeld waren om te voorkomen dat het complex in gevaar wordt gebracht konden deze in redelijkheid worden opgelegd.
 20-03-13Kleiwarenfabriek RijnwoudeDe stelling dat het complex niet te behouden is, of er geen mogelijkheid is voor een reële alternatieve bestemming, kan geen rol spelen bij de vraag of verweerder een last onder dwangsom heeft kunnen opleggen.
 20-08-14Vereniging voor Stadsschoon WageningenDe last sluit niet aan op de in het besluit gegeven motivering, omdat het niet mogelijk is de in de last vermelde maatregelen uit te voeren zonder dat veel ingrijpender maatregelen worden getroffen. Het dak kan niet worden gerepareerd zonder het hele pand aan te pakken.
Beschermde status03-08-05Victoria Hotel AmsterdamZaken die op grond van artikel 3:4 van het BW onderdeel uitmaken van de hoofdzaak of daarmee zodanig zijn verbonden dat zij daarvan niet kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan een der zaken, worden hetzelfde beschermd als het monument waartoe zij behoren. Dat niet alle onroerende delen van het interieur in de redengevende beschrijving zijn vermeld maakt dat niet anders.
 03-09-08Van Houten pandenEen onroerend monument kan slechts als geheel op de monumentenlijst worden geplaatst. De bescherming richt zich niet alleen op de in het register omschreven onderdelen van de (historische) gevelhals, maar op het pand als geheel. In het concrete geval is nieuwbouw met hergebruik van de top van de gevel terecht omdat er geen monumentale waarden worden aangetast.
 12-12-12Berging BlaricumNiet het kadastrale perceel is grondslag voor de bescherming van wat zich daarop bevindt. Beschermd is slechts datgene wat als bouwkundige en functionele onlosmakelijke zelfstandige eenheid is genoemd in de redengevende omschrijving. Berging staat vrij en is geen onlosmakelijke eenheid met het monument.
 22-10-14Groenstrook Old Putten ElburgBij het verlenen van een omgevingsvergunning is de redengevende omschrijving bij de aanwijzing tot beschermd monument van belang. Een open zichtlijn die daar niet in is vermeld behoeft in het concrete geval geen bescherming. 
 02-09-16KRO-geluidsstudioDe gemeente heeft in redelijkheid kunnen concluderen dat het belang van de ontwikkelaar zwaarder weegt dan het algemeen belang van behoud van een deel van het rijksmonument. Sloop van een deel van het rijksmonument betekent niet zonder meer dat overige delen hun status verliezen.
 06-09-17Monument-light GroningenMet de gemeentelijke aanwijzing tot een “monument-light” werd beoogd alleen de buitenzijde vanaf de straatzijde te beschermen. De gemeentelijke erfgoedverordening 2010 biedt daarvoor geen mogelijkheid. De rechtsgevolgen van het vernietigde aanwijzingsbesluit (m.n. de aanwijzing als gewoon gemeentelijk monument) hadden niet in stand mogen blijven. Lees meer
Handhaving19-09-2017Verbouwing BungehuisOntwikkelaar mag van de voorzieningenrechter doorgaan met verbouwing Rijksmonument in afwachting van de behandeling van haar hoger beroep tegen de vernietigde vergunning. Rekening is gehouden met: 1. ernstige financiële gevolgen bij het stil komen liggen van de bouwwerkzaamheden, 2. bereidheid van ontwikkelaar de werkzaamheden ongedaan te maken als haar hoger beroep wordt verworpen en 3. geen wijzigingen (meer) nodig zijn van het monumentale interieur.
 28-06-2017Jugendstil plafond Den HaagHet zonder vergunning aanbrengen van een plafondverlaging onder een jugendstil-plafond mag niet. Problemen met de verhuurbaarheid vanwege de aard van de afbeeldingen en de hoge restauratiekosten van het originele plafond zijn hier niet doorslaggevend.
Bescherming tegen sloop15-01-14Karakteristieke schoorsteen VenloToetsingscriteria van art 2.16 Wabo zijn niet uitputtend. Karakteristieke gebouwen kunnen worden beschermd via een vergunningvereiste in het bestemmingsplan.
 19-12-14Sankt Ludwig Roerdalen 2014Een sloopvergunning kan worden verleend als de belangen van de aanvrager, afgewogen tegen de belangen van het beschermde monument, in redelijkheid dienen te prevaleren. De kosten van herbestemming of hergebruik van het monument zijn in dit geval te hoog om een alternatief gebruik door derden of hergebruik door Meru mogelijk te maken.
Vergunningvrij bouwen17-04-14Tuinhuisje IJsselsteinOnderdelen bij een monument zijn slechts beschermd, als bouwkundige en functionele onlosmakelijke zelfstandige eenheid in de redengevende omschrijving is vermeld. Het tuinhuisje, tot de oprichting waarvan het bouwplan strekt, is een bijbehorend bouwwerk bij de op het perceel aanwezige woning.
Verstoren23-09-09Hobbyruimte Amsterdam-NoordOnder het verstoren als bedoeld in de Monumentenwet (nu 2.1 Wabo) wordt visueel verstoren niet begrepen. Voor het bouwen van de hobbyruimte is geen vergunning vereist.
Invordering dwangsom30-04-2014Dwangsom MaastrichtDe toezichthouder heeft zijn bevindingen dat niet aan de last onder dwangsom werd voldaan dezelfde dag op schrift gesteld. Deze rapportage voldeed aan de eisen en het college hoefde de overtreding niet met foto’s te onderbouwen.
Onderzoek31-01-18Gezamenlijke fundering AmsterdamAls voorlopige voorziening stelt de rechtbank dat een eigenaar voorlopig nog niet de fundering van zijn monument mag laten herstellen. Onvoldoende is gebleken van deugdelijk onderzoek naar de belendende panden en daarmee de belangen van monumentenzorg op grond van art. 2.15 van de Wabo. Eerst moet zekerheid bestaan op basis van funderingsinspecties van de VVE of de bouwmuren niet gemeenschappelijk zijn met de buurpanden.