Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Kappen

Juridische toets

Herstellen van onderdelen van spanten, gordingen en/of de muurplaat is vergunningsvrij; vervangen is vergunningsplichtig.

Toelichting

Onderdelen mogen pas vervangen worden als herstel niet redelijkerwijs mogelijk is. Met het vervangen gaat historisch materiaal verloren wat een aantasting is. Het vervangen van een complete balk is derhalve vergunningsplichtig. Bij muurplaten kan dls richtlijn kan worden genomen dat minder dan 40% vervangen tot een maximum van 10 meter vergunningsvrij is.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het deels vervangen van sporen is vergunningsvrij, het grotendeels of integraal vervangen van sporen is vergunningsplichtig.

Toelichting

Sporen zijn overwegend niet redelijkerwijs te herstellen wanneer ze zijn aangetast. Als richtlijn kan worden genomen dat minder dan 20 % van de sporen vervangen verguningsvrij is tot een maximum van 30 sporen.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het (preventief) aanbrengen van injectiepluggen tegen insectenaantasting is vergunningsplichtig.

Toelichting

De injectie pluggen zijn een ingrijpende maatregel om hout te beschermen en worden overwegend ontraden. Mogelijk dat er oplossingen zijn die minder schade aanbrengen aan de houtconstructie. Voor meer informatie zie de richtlijn over Houtaantasting URL 5001

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het aanbrengen van dakbeschot op onbeschoten dakconstructies is vergunningsplichtig

Toelichting

De werkzameheden zijn ingrijpend en kunnen verregaande gevolgen hebben voor het gebruik van de zolder wat negatief kan zijn voor de historische constructie en/of het monument.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Alleen het plaatselijk vervangen van aangetast beschot is vergunningsvrij. Het geheel of het vervangen van een aanzienlijk deel van het aangetaste dakbeschot is vergunningspilchtig

Toelichting

Als richtlijn kan worden aangehouden dat vervangen tot 10% van jet beschot van het totale dakvlak tot een maximum van 25 m², vergunningsvrij is. Het vervangen van niet aangetast dakbeschot is vergunningsplichtig.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Kapconstructies moeten worden hersteld in hout van een zelfde formaat met een beproefde houtverbinding

Toelichting

De aangetaste balk moet tot gezond hout worden afgezaagd. Aanlassen in hout moet met een schuine lip of haaklas worden uitgevoerd waarbij de lengte van de las 2-2,5 van de hoogte van de balk bedraagt.

Actie bij afwijking

Er is een afwijkende herstelmethode toegepast?
Provisorische herstelmiddelen als bijvoorbeeld houten balken aan weerzijde, een stempel of onderslagbalk onder een spant ter oplegging zijn noodmaatregelen en geen duurzame oplossing. Dergelijke oplossingen sluiten niet aan bij de vereiste restauratieve aanpak.
Ja
Actie:

Een beproefde duurzame herstelmethode in hout afdwingen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Is de reparatie niet volgens de richtlijn en daarmee onvoldoende sterk?
Richtlijn: Constructief rapport vragen die rekentechnisch aantoont dat de reparatie voldoende constructieve sterkte heeft. In overleg met constructeur. Ja
Actie:

Reparatie afkeuren. Beproefde reparatiemethode verlangen

Nee
Actie:

De constructie heeft aantoonbaar voldoende draagvermogen. Geen actie.

Onderdelen die zijn aangetast door insecten en/of schimmels mogen pas vervangen worden als de onderdelen onvoldoende draagvermogen hebben en/of bestrijding niet mogelijk is.

Toelichting

Vervangen is vergunningsplichtig.
De aanwezigheid van insecten of schimmels maakt niet altijd dat het ‘aangetaste’ hout moet worden vervangen. In voorkomende gevallen kan bij een beperkte aantasting met het verlagen van het vochtgehalte in het hout en/of het toepassen van een bestrijdingsmiddel worden volstaan. Voor meer informatie zie de informatiebladen van de RCE Schimmels in hout en Insecten in hout

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek

Staalconstructies of stalen hulpconstructies mogen niet zonder vergunning worden toegepast

Toelichting

Staal heeft een andere uitzettingscoëfficient dan hout waardoor spanningen kunnen ontstaan. Daarnaast is de toepassing daarvan een aantasting van de oorspronkelijke constructiemethode.

Actie bij afwijking

Stillegging Legalisatieonderzoek.

Alvorens er over wordt gegaan tot herstel moet eerst de eventuele oorzaak van de hout aantasting zijn verholpen

Actie bij afwijking

Stilleggen. Verhelpen oorzaak schade verlangen.

Het te vervangen dakbeschot moet in beginsel eenzelfde uiterlijk en uitvoering krijgen als bestaand

Toelichting

Afwijkend beschot leidt tot een wijziging van het uiterlijk van de dakconstructie. Het nieuwe beschot moet eenzelfde afmeting en dikte hebben als bestaand. Messing-en-groef blijft messing-en-groef, rabatdelen blijven rabatdelen. Een uitzondering vormen bijvoorbeeld asbesthoudende beplating of spaanplaat ed. Hier zal juist wel een ander type beschot moeten worden toegepast.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek

Aanwijzing

Voor de behandeling van houtaantasting is de tussenkomst van een gespecialiseerd adviseur gewenst. Afhankelijk van de aard van de constructie, aantasting en technische condities zijn er vele behandel en herstelmethodes. Het is aan te bevelen bij houtaantasting een rapportage met de aard van de aantasting en een behandel- en herstelplan te laten opstellen. Voor richtlijnen over de aanpak en het herstel van houtaantasting zie Uitvoeringsrichtlijn Houtaantasting Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen URL 5001