Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Houtskelet

Juridische toets

Herstellen van onderdelen is vergunningsvrij; vervangen is vergunningsplichtig. Het vervangen van sleutelstukken en/of korbelen is vergunningsplichtig.

Toelichting

Onderdelen mogen pas vervangen worden als herstel niet redelijkerwijs mogelijk is. Met het vervangen gaat historisch materiaal verloren wat een aantasting is. Het vervangen van een complete balk is derhalve vergunningsplichtig. Sleutelstukken en korbelen vertellen veel over de ouderdom van de constructie vandaar dat de uiterste inspanning tot behoud is vereist.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het (preventief) aanbrengen van injectiepluggen tegen insectenaantasting is vergunningsplichtig.

Toelichting

De injectie pluggen zijn een ingrijpende maatregel om hout te beschermen en worden overwegend ontraden. Mogelijk dat er oplossingen zijn die minder schade aanbrengen aan de houtconstructie. Voor meer informatie zie de richtlijn over Houtaantasting URL 5001

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Muurstijlen moeten in hout van eenzelfde afmeting in de muur worden hersteld

Toelichting

De stijl is een wezenlijk onderdeel van de constructie. Een plank bijvoorbeeld op een aangeheelde muur om zo visueel een stijl te suggereren is een wijziging van het constructieprincipe en daarmee een aantasting

Actie bij afwijking

Een beproefde duurzame herstelmethode in hout afdwingen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Bij het vervangen van onderdelen is een bouwhistorische inventarisatie verplicht

Toelichting

De houten onderdelen zijn van groot belang voor het begrijpen van de bouwgeschiedenis van het pand. Wanneer verwijderd is de bron voorgoed verloren. Alvorens verwijderen moeten de onderdelen daarom worden gedocumenteerd tenzij de opname tijdens het vergunningsproces heeft plaats gevonden en/of tijdens het vergunningsproces expliciet is aangegeven dat een onderzoek niet vereist is.

Actie bij afwijking

Zijn de werkzaamheden grotendeels al gereed?
Nee
Actie:

Stilleging. Bouwhistorische rapportage afdwingen alvorens de werkzaamheden verder mogen gaan

Ja
Zijn de verwijderde houten onderdelen nog op het werk?
Nee
Bestuurlijke of strafrechtelijke maatregelen?
Ja: Tussenkomst bouwhistoricus. Vandaar uit vervolgacties bepalen.

Alvorens er over wordt gegaan tot herstel moet eerst de eventuele oorzaak van de hout aantasting zijn verholpen

Actie bij afwijking

Stilleggen. Verhelpen oorzaak schade verlangen.

Aanwijzing

Houtskeletten vormen één constructief geheel. Bij werkzaamheden aan een houtskelet is de tussenkomst van een bouwhistoricus gewenst. De boventsaande richtlijnen zijn in aanvulling op de richtlijnen over balklagen en kappen op deze site.

Voor de behandeling van houtaantasting is de tussenkomst van een gespecialiseerd adviseur gewenst. Afhankelijk van de aard van de constructie, aantasting en technische condities zijn er vele behandel en herstelmethodes. Het is aan te bevelen bij houtaantasting een rapportage met de aard van de aantasting en een behandel- en herstelplan te laten opstellen. Voor richtlijnen over de aanpak en het herstel van houtaantasting zie Uitvoeringsrichtlijn Houtaantasting Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen URL 5001